ตอนที่ 15 ทำความเข้าใจ Style ของแต่ละบุคคล: Social Styles

ตอนที่ 15 ทำความเข้าใจ Style ของแต่ละบุคคล: Social Styles

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 5 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.