ตอนที่ 2 การเตรียมพร้อมองค์กรสู่ Digital Transformation

ตอนที่ 2 การเตรียมพร้อมองค์กรสู่ Digital Transformation

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 1 การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด Business Ecosystems ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.