หลักการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ Future State-VSM และสัญลักษณ์ต่างๆของ VSM

หลักการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ Future State-VSM และสัญลักษณ์ต่างๆของ VSM

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : Module 2 – Part 2 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.