การกำหนดตัวชี้วัดผลของ Lean (Lean Metrics)

การกำหนดตัวชี้วัดผลของ Lean (Lean Metrics)

คุณต้องผ่านการเรียน การแบ่งระดับและภาพรวมในการใช้ VSM ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.