การแบ่งระดับและภาพรวมในการใช้ VSM

การแบ่งระดับและภาพรวมในการใช้ VSM

คุณต้องผ่านการเรียน Value Stream Mapping (VSM) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.