2. การกำหนดกลยุทธ์สู่ Digital Transformation

2. การกำหนดกลยุทธ์สู่ Digital Transformation

คุณต้องผ่านการเรียน 1.  การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด Business Ecosystems ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.