3. การปรับ Operating Model & People สู่ Digital Transformation

3. การปรับ Operating Model & People สู่ Digital Transformation

คุณต้องผ่านการเรียน 2. การกำหนดกลยุทธ์สู่ Digital Transformation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.