หลักการของ Foresight

หลักการของ Foresight

คุณต้องผ่านการเรียน การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.