กลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คุณต้องผ่านการเรียน Strategic Risk & Opportunity Management by DEMCO Public Co. Ltd ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.