ฝึกใช้คำถาม “How Might We?”

ฝึกใช้คำถาม “How Might We?”

คุณต้องผ่านการเรียน Pivot Concept เพื่อเปลี่ยนมุมมองปัญหา ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.