ปัจจัยส่งเสริมกลยุทธ์ ในธุรกิจ จากมุมมองของลูกค้า องค์กร และ คู่แข่ง

ปัจจัยส่งเสริมกลยุทธ์ ในธุรกิจ จากมุมมองของลูกค้า องค์กร และ คู่แข่ง

คุณต้องผ่านการเรียน ฝึกใช้คำถาม “How Might We?” ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.