เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดปัญหาเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การฟังเสียงลูกค้า และ Megatrend

เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดปัญหาเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การฟังเสียงลูกค้า และ Megatrend

คุณต้องผ่านการเรียน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และกำหนดปัญหาเชิงกลยุทธ์ Strategic Choice Cascade ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.