การระบุปัญหาและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

การระบุปัญหาและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

คุณต้องผ่านการเรียน การสร้างฉากทัศน์ เพื่อค้นหาปัญหา และโอกาสในอนาคต ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.