EP 2: 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

EP 2: 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

คุณต้องผ่านการเรียน EP 1: 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.