TQA Criteria

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้เรียนต้องผ่านการทำแบบทดสอบทุกบทเรียน

**ใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria สามารถใช้อ้างอิงในการเข้าอบรมหลักสูตรต่อเนื่องของTQA Training Program ได้ โดยมีระยะเวลาอ้างอิงได้ 1 ปีเท่านั้น**

(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)


หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • โครงร่างองค์กร
 • การนำองค์กร
 • กลยุทธ์
 • ลูกค้า
 • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • บุคลากร
 • การปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)

ผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมชาติ  น้อยสิริสุข ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช   ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้จัดการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เวลาเรียนรวม 7 ชั่วโมง 27 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)
E-mail: tqatraining@ftpi.or.th, tanasak@ftpi.or.th, phatcharawan@ftpi.or.th, chutima@ftpi.or.th

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

Module 3 : หมวด 1 การนำองค์กร

Lessons

Module 6 : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Lessons

Module 8 : หมวด 6 การปฏิบัติการ

Lessons

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
สุธี โง้วศิริ
สุธี โง้วศิริ
1 year ago

ขาดเอกสารประกอบการบรรยายซึ่งไม่มีทั้งในหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเอกสารการอบรม ดังนี้ครับ Module 6 หมวด 4 EP 4 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหมวด 4 Module 10 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ ปี 2565-2566 ผมขอเพิ่มเติมได้ไหมครับ นอกจากนี้ลำดับเลขหน้าของเอกสารประกอบการอบรมในบาง Module ไม่ตรงกับสไลด์ของการบรรยายและการเรียงลำดับ Module ในเอกสารประกอบการอบรมไม่ได้เรียงลำดับตาม Module ของการอบรม
ขอบคุณครับ

Jakkit Chuwitsakunlert
Jakkit Chuwitsakunlert
1 year ago

สวัสดีครับ ตอนนี้กำลังศึกษา online ในส่วนของวิชา TQA requirements ทางสถาบันมีเอกสารประกอบการเรียน การสอนที่ตรงกับ slide การสอนของวิทยากรไหมครับ รบกวนครับ ขอบคุณครับ

Jakkit Chuwitsakunlert
Jakkit Chuwitsakunlert
1 year ago

รบกวนให้คำแนะนำ ด้วยครับ

ณฐพล พรพุทธพงศ์
ณฐพล พรพุทธพงศ์
1 year ago

รบกวนขอเอกสารประกอบการอบรมด้วยครับ

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x