EP 3: แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์

EP 3: แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์

คุณต้องผ่านการเรียน EP 2 : แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.