EP 2: 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เจตจำนง

EP 2: 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เจตจำนง

คุณต้องผ่านการเรียน Ep 1: 6.1 กระบวนการทำงาน ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.