Technology ที่ใช้ในการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan

Technology ที่ใช้ในการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan

คุณต้องผ่านการเรียน Big data analytics for demand planning ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.