การจัดการข้อมูล big data และ เทคนิคการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan

การจัดการข้อมูล big data และ เทคนิคการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan

คุณต้องผ่านการเรียน Technology ที่ใช้ในการวิเคราะห์ big data เพื่อการวางแผน demand plan ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.