ตอนที่ 18 เทคนิคการบริหารเวลา

ตอนที่ 18 เทคนิคการบริหารเวลา

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 17 เทคนิคการจัดความสำคัญของงาน ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.