ตอนที่ 19 องค์กรแบบเดิมไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ตอนที่ 19 องค์กรแบบเดิมไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 18 เทคนิคการบริหารเวลา ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.