ตอนที่ 21 กรณีศึกษา Agile Organization

ตอนที่ 21 กรณีศึกษา Agile Organization

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 20 แนวคิด Agile Organization ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.