ตอนที่ 30 การวิเคราะห์กระบวนการขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 30 การวิเคราะห์กระบวนการขั้นพื้นฐาน

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 29 แนวคิด และหลักการเพิ่มผลิตภาพ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.