2. ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี: Leadership & Management Characteristics

2. ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี: Leadership & Management Characteristics

คุณต้องผ่านการเรียน 1. บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่องค์กรคาดหวัง : Leadership Role & Responsibilities ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.