3. กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study

3. กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study

คุณต้องผ่านการเรียน 2. ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี: Leadership & Management Characteristics ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.