ตอนที่ 1 – บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่องค์กรคาดหวัง : Leadership Role & Responsibilities

ตอนที่ 1 – บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่องค์กรคาดหวัง : Leadership Role & Responsibilities

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 6 – การบริหารกระบวนการทำงาน : Operational ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.