ตอนที่ 3 – กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study

ตอนที่ 3 – กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 2 – ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี: Leadership & Management Characteristics ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.