ตอนที่ 28 แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร

ตอนที่ 28 แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 8 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.