ตอนที่ 30 การคิดนวัตกรรมด้วย Design Thinking

ตอนที่ 30 การคิดนวัตกรรมด้วย Design Thinking

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 29 การสร้าง Value Proposition โดยใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.