ตอนที่ 5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ : Strategic

ตอนที่ 5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ : Strategic

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 4 การนำองค์กร : Leadership ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.