ตอนที่ 8 การบริหารบุคลากร : People

ตอนที่ 8 การบริหารบุคลากร : People

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 7 การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ : Measurement ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.