ตอนที่ 9 การบริหารกระบวนการทำงาน : Operational

ตอนที่ 9 การบริหารกระบวนการทำงาน : Operational

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 8 การบริหารบุคลากร : People ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.