1.  แนวคิดการวัดผลสำเร็จขององค์กร: Organizational Performance Management

1.  แนวคิดการวัดผลสำเร็จขององค์กร: Organizational Performance Management

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Strategic Leadership Program : Module 2 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.