2. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : Setting KPIs & Targets

2. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : Setting KPIs & Targets

คุณต้องผ่านการเรียน 1.  แนวคิดการวัดผลสำเร็จขององค์กร: Organizational Performance Management ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.