3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน : Cascading KPIs

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน : Cascading KPIs

คุณต้องผ่านการเรียน 2. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : Setting KPIs & Targets ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.