จาก forecast สู่ demand plan

จาก forecast สู่ demand plan

คุณต้องผ่านการเรียน เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern ที่นิยม 2 (Time Series Techniques Exponentail Smoothing with trend & Seasonality) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.