ตอนที่ 3 – การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : Customer

ตอนที่ 3 – การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : Customer

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 2 – การนำแผนสู่การปฏิบัติ : Strategic ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.