ตอนที่ 5 – การบริหารบุคลากร : People

ตอนที่ 5 – การบริหารบุคลากร : People

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 4 – การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ : Measurement ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.