ตอนที่ 1 – Strategic with Foresight Management

ตอนที่ 1 – Strategic with Foresight Management

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 3 – การพัฒนาทีม ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.