ตอนที่ 3 – Formulate Strategic Options

ตอนที่ 3 – Formulate Strategic Options

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 2 – Identify Enterprise Driving Forces ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.