ตอนที่ 1 – ระบบการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร : Organizational Performance Review System

ตอนที่ 1 – ระบบการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร : Organizational Performance Review System

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 3 – Formulate Strategic Options ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.