ตอนที่ 3 – การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน : Cascading KPIs

ตอนที่ 3 – การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน : Cascading KPIs

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 2 – การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : Setting KPIs & Targets ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.