ตอนที่ 2 – การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : Setting KPIs & Targets

ตอนที่ 2 – การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : Setting KPIs & Targets

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 1 – ระบบการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร : Organizational Performance Review System ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.