ตอนที่ 2 – แนวคิด และหลักการเพิ่มผลิตภาพ

ตอนที่ 2 – แนวคิด และหลักการเพิ่มผลิตภาพ

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 1 – Driving Force for Change ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.