ตอนที่ 3 – การวิเคราะห์กระบวนการขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 3 – การวิเคราะห์กระบวนการขั้นพื้นฐาน

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 2 – แนวคิด และหลักการเพิ่มผลิตภาพ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.