ตอนที่ 43 : ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน : Role & Job Grade Structure

ตอนที่ 43 : ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน : Role & Job Grade Structure

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 13 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.