ตอนที่ 44 : ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน : Annual Salary Increase

ตอนที่ 44 : ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน : Annual Salary Increase

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 43 : ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน : Role & Job Grade Structure ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.