ตอนที่ 46 : บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง : Salary Planning for Talent

ตอนที่ 46 : บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง : Salary Planning for Talent

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 45 : การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า : People Budget Technique ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.