แนวคิดเพิ่มเติมและผลการปรับปรุงตามแนวทางของ Lean

แนวคิดเพิ่มเติมและผลการปรับปรุงตามแนวทางของ Lean

คุณต้องผ่านการเรียน ความสูญเปล่า (Wastes) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.