นิยามและหลักการ 5 ประการของ Lean

นิยามและหลักการ 5 ประการของ Lean

คุณต้องผ่านการเรียน แนะนำเนื้อหาในหลักสูตร ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.